یادت باشه
وقتی خواستی با من ازدواج کنی
استخاره کردی
خدا گفت:
ذلک الفوز العظیم

یادم باشه
وقتی خواستم با تو ازدواج کنم
استخاره کردم
خدا گفت:
ذلک الفوز العظیم


پ.ن:یادش بخیر ماه رمضان بود .