اگه یه روز خدا ازم بپرسه مثلاً چرا فلان کارو کردی؟
میخوام بهش بگم: حتما حکمتی توش بوده؛
ببینم واکنشش چیه؟پوزخند